Přeskočit na hlavní obsah Chci vyšetření zraku

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s přijetím Všeobecného nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů, které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti OPTIKA RICHTER, s.r.o., sídlem Běhounská 106/3, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 27689280, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 52250, Vám níže poskytujeme informace o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů ze strany správce.

Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout Účastníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů.

Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

 1. Provozovatelem OPTIKA RICHTER, s.r.o., sídlem Běhounská 106/3, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 27689280;
 2. Účastníkem fyzická osoba, která vyplní a odešle Provozovateli registrační formulář z webu; a
 3. Osobními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka souvisejících se zpracováním Osobních údajů.

Provozovatel je společnost provozující optiku, tj. vykonávající veškerou činnost s tímto oborem související včetně prodeje zbožía za tímto účelem provozuje web https://www.optika-richter.cz/ vede věrnostní program. V rámci této služby jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; a účelem/účely uvedenými níže. Provozovatel dále zpracovává Osobní údaje Účastníků také v souvislosti s marketingem Provozovatele.

Provozovatel je správcem Osobních údajů. Zpracování osobních údajů je uskutečňováno Správcem, osobní údaje mohou být zpracovávány také následujícími dodavateli Společnosti jako zpracovateli/příjemci:

 1. pan Adam Ligocký, sídlem Družební 1607/9, 792 01 Bruntál, IČO: 03917975, poskytovatel IT;

 2. společnost Shockworks s.r.o., sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno IČO: 27706818, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spisová značka C 53482, poskytovatel mailového klienta a marketingových a PR služeb;

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Kateřina Richterová.

Účel zpracování Osobních údajů

Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 1. zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a Provozovatel tak musí zpracovávat Osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 2. k marketingovým účelům, aby Provozovatel co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich Účastníkovým potřebám, pro tento účel zpracování správce získává Účastníkův jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 3. k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem, plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Účastníkem vyplývají, ochrana reputace Provozovatele jako správce webu a ochrana majetkových zájmů Provozovatele pro případné soudní spory;
 4. vedení věrnostního programu.

Ochrana Osobních údajů a informace o zpracování

 1. Účastník bere na vědomí, že fyzickým vyplněním přihlášky do věrnostního programu nebo odesláním elektronického vyplněného registračního formuláře do věrnostního programu Provozovatele započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.
 2. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající, současně není možné jej registrovat do věrnostního programu Provozovatele, neboť tento je vázán individuálně na osobu uživatele. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.
 3. Poskytování Osobních údajů Provozovateli je obecně smluvní a zákonný požadavek při zapojení do věrnostního programu také vyjádřením souhlasu se zpracováním osobních údajů. Ohledně poskytování Osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Účastníka vyžadován souhlas. Pokud Účastník neudělí Provozovateli souhlas ke zpracování Osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Provozovatel v důsledku toho odmítnul poskytovat své služby.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu, nejdéle však po dobu do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 5. V případě uzavření smlouvy nebo plnění zákonných požadavků Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 60 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele.
 6. V případě poskytnutí souhlasu se zpracováváním osobních údajů Uživatelem v rámci věrnostního programu budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu neomezenou nejdéle však po dobu do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 7. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.
 8. Po uplynutí lhůty uvedené v článku III. odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.
 9. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
 10. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
 11. Osobní údaje Účastníků nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci.
 12. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

Práva Účastníka související se zpracováváním

Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Odvolat souhlas lze vyplněním formuláře/odškrtnutím políčka/zasláním odvolání na adresu sídla Provozovatele nebo pomocí odkazu v e-mailové komunikaci.

Účastník má dále právo:

 1. být informován o zpracování svých Osobních údajů,
 2. požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům,
 3. na opravu poskytnutých Osobních údajů,
 4. na výmaz poskytnutých Osobních údajů,
 5. na omezení zpracování Osobních údajů,
 6. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady nabývají účinnosti 25.5.2018.

Poučení o zpracování osobních údajů do věrnostního programu

společnosti OPTIKA RICHTER, s.r.o.

Registrací do věrnostního programu UDĚLUJE ZÁKAZNÍK OPTIKY RICHTER SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM JÍM VÝŠE UVEDENÝCH A POSKYTNUTÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮspolečnosti OPTIKA RICHTER, s.r.o., sídlem Běhounská 106/3, 602 00 Brno, IČO: 27689280, jakožto správci osobních údajů, a to na dobu neurčitou a za účelem odběru e-mailového zpravodaje, zasílání obchodních sdělení a nabízení výrobků a služeb svých a třetích osob, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, a to e-mailem.

Na e-mail uvedený v této přihlášce Vám bude zaslán potvrzující e-mail obsahující odkazové okno, kterým budete přesměrování na elektronický souhlas se zpracováním osobních údajů. Po udělení souhlasu se zpracováním Vámi zvolených osobních údajů Vám bude zaslán e-mail potvrzující, že jste zařazeni do našeho věrnostního programu.

S ohledem na charakter a cíle našeho věrnostního programu je nezbytné, abyste udělili souhlas se zpracováním alespoň základních osobních údajů. Pokud byste souhlas neudělili, nebudete schopni naplnit vůči Vám cíl věrnostního programu, a proto nebude Vaše přihláška do věrnostního programu přijata.

Dále berete na vědomí, že máte vůči naší společnosti právo:

 • na přístup k osobním údajům,
 • na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
 • právo požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním Vašich osobních údajů je narušena ochrana Vašeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy,
 • požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním,
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
 • na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku, po níž se zpracování Vašich osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Cookies

Detailní informace o ukládání souborů cookies.

1) Co jsou soubory cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Přejít zpět
Přijďte si k nám změřit zrak
Rezervujte se online